Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Kapsamında Bilgilendirme

Şirket olarak kişisel verilerinizin güvenliğine önem veriyoruz. Bu doğrultuda başta özel hayatın gizliliği olmak üzere kişilerin temel hak ve özgürlükleri ile kişisel verilerin korunması amacıyla düzenlenen 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu kapsamındaki veri işleme faaliyetlerimiz hakkında sizleri bilgilendirmek isteriz.

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVKK”) uyarınca, kimliği belirli ya da belirlenebilir gerçek kişiye ilişkin her türlü bilgi kişisel veri olarak tanımlanmaktadır. Şirketimiz nezdindeki kişisel verilerinizin; aşağıda açıklanan sebep, amaç ve yöntemlerle sistemlerimize kaydedilmesi, değiştirilmesi, yeniden düzenlenmesi, yasal sınırlar dahilinde aktarılması, sınıflandırılması, güncellenmesi söz konusu olabilecek ve kişisel verileriniz KVKK’da sayılan şartlara uygun olarak işlenebilecektir.

Veri Sorumlusu Kimdir?
Veri sorumlusu, kişisel verilerin işleme amaçlarını ve vasıtalarını belirleyen, veri kayıt sisteminin kurulmasından ve yönetilmesinden sorumlu olan gerçek veya tüzel kişiyi ifade etmektedir. Bu doğrultuda ERİLME LOKUM ŞEKERLEME. (“Şirket”) veri sorumlusu sıfatıyla KVKK kapsamında kişisel verilerinizi işlemektedir.

Kişisel Verilerinizin İşlenme Amaçları Nelerdir?
Kişisel verileriniz KVKK’da öngörülen ilkelere uygun olarak aşağıda yer alan amaçlar doğrultusunda işlenmektedir:
•    Ürün ve hizmetlere ilişkin tekliflerin oluşturulması,
•    Ürün ve hizmetlerin satış süreçlerinin yürütülmesi,
•    Mesafeli satış sözleşmesi çerçevesinde sözleşmelerin koşullarında değişiklik durumu, güncellemeler, teslimatın durumu ile ilgili müşterilerimiz ile iletişime geçmek, gerekli bilgilendirmeleri yapabilmek,
•    Alışveriş geçmişinin yönetilmesi,
•    Üyelik kaydının yapılması,
•    Kimlik teyidinin yapılması,
•    Sağlanan ürün ve hizmetlere ilişkin ödeme alınması için gerekli işlemlerin gerçekleştirilmesi,
•    Müşteri ilişkileri yönetimi süreçlerinin planlanması ve icrası,
•    İş ortakları ve/veya tedarikçilerle olan ilişkilerin yönetimi,
•    Ürün ve hizmetlerimiz ile ilgili olarak pazarlama faaliyetleri kapsamında iletişime geçilmesi, ticari ileti gönderimi, kişiselleştirilmiş tekliflerin sunulması, pazarlama, anket ve memnuniyet çalışmalarının yapılması, ürün ve/veya hizmetlere bağlılık süreçlerinin planlanması ve/veya icrası,
•    Müşterilere yönelik kampanyaların oluşturulması, çapraz satış yapılması, hedef kitle belirlenmesi, müşteri hareketlerinin takip edilerek kullanıcı deneyimini arttırıcı faaliyetlerin yürütülmesi,
•    İnternet sitesinin geliştirilmesi ve müşteri ihtiyaçlarına göre kişiselleştirilmesi, doğrudan ve doğrudan olmayan pazarlama, kişiye özel pazarlama ve yeniden pazarlama faaliyetlerinin yürütülmesi, kişiye özel segmentasyon, hedefleme, analiz ve şirket içi raporlama faaliyetlerinin yürütülmesi, pazar araştırmaları, müşteri memnuniyeti aktivitelerinin planlanması ve icrası ile müşteri ilişkileri yönetimi süreçlerinin planlanması ve icrası,
•    Sunulan ürün ve hizmetlerin ilgili kişilerin beğeni, kullanım alışkanlıkları ve ihtiyaçlarına göre özelleştirilerek ilgili kişilere önerilmesi ve tanıtılması için gerekli olan aktivitelerin planlanması ve icrası,
•    İnternet sitesinde müşterilerimize daha iyi bir alışveriş deneyimini sağlamak, müşterilerimizin ilgi alanlarını dikkate alarak ilgilenebilecekleri ürünlere yardımcı olmak amacıyla çerezler yoluyla alışveriş bilgilerinin işlenmesi,
•    Pazarlama analiz çalışmalarının yürütülmesi ve hizmet kalitesinin artırılması çalışmalarının yapılması,
•    Satış sonrası destek hizmetlerinin yerine getirilmesi,
•    Kurumsal iletişim faaliyetlerinin planlanması ve icrası,
•    Teslimat işlemleri ile lojistik faaliyetlerinin planlanması ve icrası,
•    Hukuki süreçlerin takibi,
•    İnternet erişim kayıtlarının yönetimi ve veri güvenliğinin sağlanması,
•    Bilgi güvenliği süreçlerinin planlanması,
•    Şirket faaliyetleri kapsamında gerekli denetim ve kontrol süreçlerinin yürütülmesi ile raporlama ve incelemelerin yapılması,
•    Mevzuat çerçevesinde yetkili kamu kurum ve kuruluşları ile bilgi paylaşımının yapılması,
•    Talep ve şikayetlerin değerlendirilmesi.


Kişisel Verileriniz Hangi Amaçlarla Kimlere Aktarılabilir?
Kişisel verileriniz ticari hayatın gereklilikleri kapsamında; satış süreçlerinin yerine getirilmesi, satış sonrası destek süreçlerinin yürütülmesi, teslimat işlemleri ile lojistik faaliyetlerinin planlanması ve icrası, ticari ileti gönderimi ve müşteri memnuniyet araştırmaları için destek hizmet alınması, sunulan ürün ve hizmetlerin ilgili kişilerin beğeni, kullanım alışkanlıkları ve ihtiyaçlarına göre özelleştirilerek ilgili kişilere önerilmesi ve tanıtılması için gerekli olan aktivitelerin planlanması, çerezler yoluyla internet sitesi alışveriş deneyiminin takibi, pazarlama faaliyetlerinin yürütülmesi, denetim ve kontrol süreçlerinin yürütülmesi ile raporlama ve incelemelerin yapılması, hukuki iş ve işlemlerin yürütülmesi ve takibi, faaliyetlerin mevzuata uygun şekilde yürütülmesi ve mevzuat çerçevesinde yetkili kamu kurum ve kuruluşları ile bilgi paylaşımının yapılması amaçlarıyla sınırlı olarak ve yalnızca hizmetin gerektirdiği ölçüde KVKK’nın 8. ve 9. maddelerinde belirtilen işleme şartları kapsamında aşağıdaki kişi/kuruluşlara aktarılabilmektedir:
•    Kargo şirketleri de dahil olmak üzere lojistik hizmeti aldığımız firmalar
•    Bankalar, yasal olarak kart bilgileri saklama hizmeti sunan kuruluşlar ve finansman şirketleri
•    Hukuki, finansal, vergisel ve operayonel konularda danışmanlık aldığımız kuruluşlar
•    Ticari elektronik iletilerin gönderilmesi ve/veya pazarlama faaliyetlerinin yürütülmesi konusunda destek aldığımız firmalar
•    Çeşitli konularda hizmet aldığımız iş ortakları ve tedarikçiler
•    Grup şirketleri
•    Yetkili kamu kurum ve kuruluşları
•    Hissedarlar
•    İştirakler ve bağlı ortaklıklar


Kişisel Verilerinizin Toplanma Yöntemi ve Hukuki Sebepleri Nelerdir?
Kişisel verileriniz Şirketimizce, iletişim kanallarımız, şirket yetkilileri, iş ortaklarımız, online işlemler, kamu kurum ve kuruluşları gibi kanallar aracılığıyla doğrudan siz müşterimizden veya bu kuruluşlar aracılığıyla yazılı/sözlü şekilde elektronik olarak otomatik yollarla ya da yazılı, sözlü şekilde otomatik olmayan yollarla toplanmaktadır.
Bu kapsamda toplanan kişisel veriler, Kanun’un 5. ve 6. maddesinde sayılan hukuki sebepler arasında yer alan “sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması”, “veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması”, “kanunlarda öngörülmesi”, “ilgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması” veya satış sözleşmesi ile doğrudan ilgisi olmayan yukarıda detaylı olarak ifade edilen pazarlama ve müşteri memnuniyet faaliyetleri kapsamında “ilgili kişinin açık rızası” hukuki sebeplerine dayalı olarak işlenmektedir.

Kişisel Verilerinize İlişkin Haklarınız Nelerdir?
Kişisel verilerinizin işlenmesi ile ilgili olarak KVKK'nın 11. maddesi kapsamında aşağıda sayılan haklarınız ve Kanun’un uygulanmasıyla ilgili taleplerinizi bize iletebilirsiniz:
1.    Kişisel verilerinizin işlenip işlenmediğini öğrenme,
2.    Kişisel verileriniz işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
3.    Kişisel verilerinizin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
4.    Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
5.    Kişisel verilerinizin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme,
6.    Kişisel verilerinizin silinmesini veya yok edilmesini isteme,
7.    Kişisel verilerinizin düzeltilmesi, silinmesi veya yok edilmesi kapsamındaki işlemlerin kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
8.    İşlenen verilerinizin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle aleyhinize bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
9.    Kişisel verilerinizin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız hâlinde zararın giderilmesini talep etme.
Şirketimizin müşterileri ile gerçekleştirdiği işlemlere ilişkin kayıt ve belgeleri yasal düzenlemeler kapsamında belirli bir süre ile saklama yükümlülüğü olduğundan; kişisel verilerinizin silinmesini, yok edilmesini ya da anonimleştirilmesini istemeniz ve yasal düzenlemeler ile belirlenen bir sürenin olması halinde Şirketimiz tarafından bu talebiniz yasal sürenin sonunda yerine getirilebilecektir. Ancak bu süre zarfında kişisel verileriniz Şirketimiz tarafından hukuken zorunlu olan durumlar dışında işlenmeyecektir.

Kişisel verilerinize ilişkin taleplerinizi Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğde düzenlenen şartlara uygun olarak Başvuru Formu'nda yer alan iletişim kanalları aracılığıyla her zaman iletebilirsiniz. Talebin niteliğine göre ve en geç 30 (otuz) gün içinde başvuru ücretsiz olarak sonuçlandırılacaktır. Talebin reddedilmesi halinde yazılı olarak bilgilendirme yapılacaktır.

cultureSettings.RegionId: 0 cultureSettings.LanguageCode: TR